Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Г

ГРОШІ

Гроші (money) економічна категорія, що відображає складну систему суспільних відносин, перш за все економічних, між державою, суб’єктами господарювання та фізичними особами як учасниками відтворювальних процесів з приводу встановлення цінових співвідношень між окремими товарами, здійснення платежів і розрахунків, накопичення та збереження фінансових ресурсів, а також руху капіталу як усередині країни, так і за її межами.

 

Сучасні Г. мають матеріальну природу та кредитний характер і виступають у формі кредитних Г. З погляду економічної теорії, забезпеченням сучасних Г. є наявність гарантованого попиту на них унаслідок грошової монополії держави.

 

Сучасні Г. не мають внутрішньої вартості, що обумовлено їх кредитною природою. Як боргові зобов’язання окремих суб’єктів ринкової економіки, Г. базуються на їх економічному потенціалі та авторитеті, а тому одержують відповідну довіру ринку до них як до реальної цінності. Довіра до кредитних Г. підтримується наданням державою неповноцінним Г. статусу законних платіжних засобів, проведенням відповідної економічної та грошово-кредитнї політики, створенням системи страхування банківських депозитів і системи банківського нагляду. Забезпечення довіри до Г. надає їм специфічну форму вар­тос­ті – купівельну спроможність.

 

У вітчизняній науковій літературі виділяють п’ять функцій Г.: міра цінності, засіб обігу, засіб платежу, засіб збереження та накопичення цінності, а також світові Г.

 

Сучасні Г. мають ціну, точніше множинність цін, але не мають вартості. При цьому відносна вартість (цінність) Г. визначається трьома параметрами: купівельною спроможністю, валютним курсом і нормою відсотка, які й слід вважати різними видами ціни Г. залежно від виконуваних ними функцій.

 

Основними властивостями Г. є: стабільність цінності, економічність, тривалість використання, однорідність, надійність, ділимість, портативність, захищеність.

 

Джерело:

1.    Гроші та кредит: Підручник. - 4-е вид., переробл. і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2006. —744 с.

 

2.    Мищенко С. В. Современные проблемы теории денег и денежного обращения / С.В. Мищенко. — К.: ЦНИНБУ, УБД, 2011. — 230 с.

  На початок сторінки