Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » К

КАПІТАЛ БАНКУ

КАПІТАЛ БАНКУ (bank capital; capital of a bank) – кошти, спеціально створені фонди та резерви, призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної та господарської діяльності, відшкодування можливих збитків, і які перебувають у користуванні банку. Слово «капітал» походить від лат. capitalis – головний. У процесі діяльності банку К.б. виконує операційну, захисну та регулюючу функції.

 

У Законі України «Про банки і банківську діяльність» К.б. визначається як власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань. Законом визначено такі види К.б.: статутний, приписний та регулятивний. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120 мільйонів гривень.

 

Регулятивний капітал банку включає основний і додатковий капітал. Основний капітал включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Додатковий капітал, за умови затвердження Національним банком, може включати нероз­криті резерви, резерви переоцінки, гібридні капітальні інструменти і субординований борг. Також Національний банк України має право визначати інші складові додаткового капіталу, а також умови та порядок його формування. Додатковий капітал не може бути більш як 100 відсотків основного капіталу.

 

Джерела:

1. Про банки та банківську діяльність //
Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ
.

2. Про цінні папери та фондовий ринок //
Закон України  від 23.02.32006 № 3480-ІV.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України // Постанова Правління Національного банку України
від 17.06.2004 р. № 280.

 

  На початок сторінки