Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » Л

ЛІКВІДНІСТЬ

ЛІКВІДНІСТЬ (liquidity) – спроможність окремої установи чи системи в цілому забезпечувати своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань (від лат. liquidus – рідкий, текучий).

 

Л. розглядають як багаторівневу систему категорій, яка об’єднує поняття: 1) Л. банківської системи; 2) Л. банку; 3) Л. балансу банку (Л. активів, Л. пасивів); 4) Л. окремих фінансових інструментів тощо.

 

Л. банку – це його спроможність забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, завдяки збалансованості між строками та сумами погашення розміщених активів і строками та сумами виконання зобов’язань, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів. З метою підтримання Л. банк повинен мати певний резерв коштів для виконання непередбачених зобов’я­зань, які можуть бути обумовлені як змінами стану грошового ринку, так і фінансовим станом клієнтів або банків-партнерів.

 

Л. банку слід розглядати як здатність банку виконувати свої зобов’язання не тільки своєчасно, але й без суттєвих втрат. Можливість забезпечення Л. банку пов’язана з наявністю надійної капітальної бази; високою якістю активів і депозитів, їх збалансованістю за строками; помірною залежністю від зовнішніх джерел; позитивним іміджем банку; високим рівнем менеджменту тощо.

 

Л. балансу банку характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами. Л. балансу банку є основним фактором підтримання належного рівня Л. банку. Баланс банку вважають Л., якщо термінові зобов’язання за пасивами можна швидко покрити за рахунок реалізації активів.

 

Під Л. активів розуміють їх здатність перетворюватися у грошову форму під час реалізації або внаслідок погашення зобов’язань позичальником. Ступінь Л. того чи іншого виду активів залежить від їх призначення.

 

Л. пасивів забезпечується наявністю їх стабільних джерел, не чутливих до коливань відсоткових ставок. До ліквідних пасивів належать залишки на поточних рахунках постійних клієнтів банку, кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій, кошти, одержані від емісії довгострокових облігацій банку тощо.

 

Джерело:

1. В.С. Стелмах, В.І. Міщенко.

Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання та нагляду: Науково-методичні матеріали. — К.: НБУ. ЦНД. 2008. - 286 с.

2. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т./ Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Т. І. Єфименко. - Т. 2. - К, 2010. - С. 283-286

 

  На початок сторінки