Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » С

СИСТЕМА CAMELSO

СИСТЕМА CAMELSО (CAMELSО) – офіційно визнана вдосконалена система рейтингової оцінки банків, яку широко використовують наглядові органи багатьох країн світу. Система CAMELSО є бальною та ґрунтується на поєднанні оцінки кількісних та якісних показників, бухгалтерського підходу та професійного судження. Нагляд за банками, що ґрунтується на оцінках ризиків за цією рейтинговою системою, полягає у визначенні загального стану банку на підставі стандартизованих критеріїв, що охоплюють усі напрямки його діяльності.

 

Метою оцінки банків за рейтинговою системою CAMELSО є визначення їх фінансового стану, якості менеджменту та корпоративного управління, прозорості операцій та ефективності внутрішніх контролів, управління ризиками; виявлення недоліків, що можуть призвести до банкрутства банку та вимагають посиленого контролю з боку органів банківського нагляду, а також вжиття відповідних заходів для виправлення недоліків і стабілізації фінансового стану банку.

 

Основою рейтингової системи CAMELSО є оцінка ризиків і визначення рейтингових оцінок за такими основними компонентами:

 

1.    Капітал – Capital Adequacy (C) – оцінка розміру капіталу банку з точки зору його достатності для захисту інтересів вкладників і підтримки плато¬спроможності.

 

2.    Активи – Asset Quality (A) – спроможність забезпечити повернення активів, вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку.

 

3.    Менеджмент і корпоративне управління – Management (M) – оцінка методів управління банком з точки зору принципів корпоративного управління, ефективності діяльності, методів управління та контролю.

 

4.    Надходження – Earnings (E) – достатність доходів банку для перспективного розвитку та зростання.

 

5.    Ліквідність – Liquidity (L) – здатність банку забезпечити своє¬часне та повне виконання своїх зобов’язань.

 

6.    Чутливість до ринкових ризиків – Sensitivity to Risk (S) – ступінь реагування банку на зміну ситуації на ринку.

 

7.    Операційний ризик – Operational Risk (О) – здатність банку ефективно управляти операційним та інформаційним ризиком з метою недопущення/мінімізації фінансових втрат внаслідок реалізації ризиків.

 

Комплексна рейтингова оцінка за рейтинговою системою CAMELSО визначається для кожного банку відповідно до рейтингових оцінок за зазначеними сімома компонентами. Рейтингова система дає можливість оцінити всі фактори, за якими оцінюється якість управління та контролів, рівень ризику, фінансовий стан і якість операцій кожного банку.

 

За рейтинговою системою CAMELSО для кожного банку встановлюється цифровий рейтинг за сімома компонентами, а комплексна рейтингова оцінка визначається на підставі рейтингових оцінок за кожним із цих компонентів, з урахуванням їх ваги. При цьому комплексна рейтингова оцінка може перевищувати найнижчу оціноку за компонентами не більше ніж на один бал.

 

Кожен компонент рейтингової системи оцінюється за чотирьохбальною шкалою, де оцінка "1" є найвищою, а оцінка "4" – найнижчою.

 

Комплексна рейтингова оцінка банку свідчить:

 

      "1" про спроможність банку протистояти впливу негативних внутрішніх та зовнішніх факторів. Система ризик менеджменту адекватна рівню та характеру виявлених ризиків. Капітал банку достатній для покриття ризиків, притаманних його діяльності, та дотримання нормативних вимог. Корпоративне управління відповідає особливостям діяльності банку, обсягам його операцій та профілю ризику.

 

      "2" про спроможність банку протистояти більшості негативних внутрішніх та зовнішніх факторів (крім надзвичайних). Система ризик менеджменту адекватна рівню та характеру виявлених ризиків, однак має окремі недоліки. Корпоративне управління відповідає особливостям діяльності банку, обсягам його операцій та профілю ризику, однак має окремі недоліки, які можуть бути усунені в найкоротші терміни.

 

 

      "3" про вразливість банку до впливу негативних внутрішніх та зовнішніх факторів. Капітал банку, необхідний для покриття ризиків, притаманних його діяльності, наближається до граничних нормативних значень. Корпоративне управління та система ризик менеджменту має недоліки, які в разі їх неусунення можуть створити загрозу стійкості банку.

 

      "4" про те, що рівень, характер та особливості виявлених ризиків поточних та потенційних створюють загрозу для вкладників і кредиторів банку та/або наявні підстави для віднесення банку до категорії проблемного. Капіталу банку недостатньо для покриття виявлених ризиків та дотримання нормативних вимог на дату перевірки та/або в короткостроковій перспективі. Корпоративне управління та система управління ризиками неефективні та мають суттєві недоліки, що несе загрозу стійкості банку.

 

 

Комплексна рейтингова оцінка може бути визначена як "F" у разі наявності значних ризиків, які загрожують життєздатності банку, та/або підстави для віднесення банку до категорії неплатоспроможних або відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

 

Під час визначення рейтингових оцінок кожного з компонентів рейтингової системи CAMELSO та комплексної рейтингової оцінки банку застосовується судження за результатами інспекційних перевірок з урахуванням:

1)    інформації, наданої банком;

2)    даних статистичної/фінансової звітності банку;

3)    інформації, отриманої за результатами зовнішнього аудиту;

4)    інформації, отриманої від інших підрозділів Національного банку, у тому числі за результатами безвиїзного банківського нагляду;

5)    комплексного аналізу інформації, що впливає на визначення бальної оцінки за показниками компонентів CAMELSO;

6)    колегіального експертного обговорення в рамках блоку пруденційного нагляду Національного банку.

 

Джерело:

Порядок визначення та затвердження рейтингової оцінки банку за рейтинговою системою СAMELSO// Рішення Правління Національного банку України

від 01.11.2016 р. №393-рш (зі змінами

внесеними Рішеннями Правління Національного банку України від 30.01.2018 №52-рш та

від 14.08.2018 №550-рш)

  На початок сторінки