Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » С

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ (stress testing) метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. С.-т. широко використовується для оцінки кредитного ризику, ризику ліквідності, валютного ризику, ризику зміни процентної ставки та вартості активів.

 

Метою С.-т. є оцінка ризиків та визначення спроможності протистояти потрясінням на фінансовому ринку.

 

Найбільш поширеними об’єктами С.-т. є: різка зміна відсоткових ставок за внутрішніми чи зовнішніми запозиченнями, кредитами, цінними паперами тощо; суттєві коливання ва­лютних курсів; кредитний ризик у кредитних портфелях; різкі зміни в обсягах і структурі капіталу фінансової установи, вартості застави при іпотеці; зниження ліквідності та можливість дефолту банку; ймовірність виникнення системного ризику на основі різкого зниження ліквідності чи втрати капіталу тощо.

 

Як базові фактори ризиків Національний банк рекомендує викорис­товувати такі: 1) макроекономічні показники: стабільність економічної ситуації (економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників тощо); значні коливання курсу національної валюти; відкритість і доступність міжбанківського ринку; рівень політичної та міжнародної стабільності; стійкість фінансових ринків, у т.ч. можливість протидіяти спекулятивним атакам; зміни процентних ставок, наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо; можливість знецінення майна, яке надано в забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо); волатильність цін на енергоресурси; 2) мікроекономічні показники: можливість доступу банку до зовнішніх джерел підтримання ліквідності; конкурентна позиція банку (визначена за методикою SWOT-аналізу як узагальнена оцінка).

 

Для проведення С.-т. використовують такі методи: тести чутли­вос­ті, тести сценаріїв, і тести екстремальних величин.

 

Джерела:

1. Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування
в банках України // Постанова Правління Національного банку України
від 06.08.2009 р. № 460.

2. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування
систем ризик-менеджменту в банках України //
Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361.

 

  На початок сторінки