Українська | English

Головна » Фінансова стабільність » Публікації » Q&A по запровадженню нормативу LCR

Q&A про запровадження нового нормативу короткострокової ліквідності банків LCR

Національний банк України запроваджує новий норматив для банків України – коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR). Він підвищить стійкість банків до короткострокових шоків ліквідності та сприятиме наближенню стандартів банківського регулювання в Україні до європейських. Зібрані нижче питання та відповіді на цю тему допоможуть краще зрозуміти новий норматив та мотиви його запровадження для вітчизняного банківського сектору.

 

Що таке LCR?

 

LCR (Liquidity coverage ratio) або коефіцієнт покриття ліквідністю – це новий пруденційний норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття очікуваного відтоку коштів з банку протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. Значний відтік трапляється у банківській системі у кризових умовах.

 

Це один із нормативів, розроблених Базельским комітетом у відповідь на кризу 2008 року. Він є частиною угоди Базель ІІІ та імплементований у європейському законодавстві. На сьогодні LCR впроваджено у 45 країнах світу.

 

Які нормативи ліквідності діють в Україні сьогодні?

 

На сьогодні в Україні діють три нормативи ліквідності банків: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6). Вони визначають, яку частину пасивів мають покривати активи відповідної строковості (20%, 40% та 60% відповідно). Логіка всіх трьох коефіцієнтів передбачає співставлення активів та пасивів із певним терміном погашення. Проте вони враховують лише показники балансу на певну дату, тому є статичними. Такий підхід не враховує очікувані відтоки та надходження і, як правило, недооцінює потребу у ліквідності банків у стресових періодах.

 

Чому Національний банк запроваджує LCR?

 

LCR запроваджує мінімальні вимоги до рівня короткострокової ліквідності банків. Новий норматив повинен забезпечити такий рівень ліквідності банків, якого б вистачило для повного і своєчасного виконання зобов’язань протягом 30 днів стресового періоду, тобто в кризових умовах, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів та вкладники відмовляються подовжувати депозити.

 

Як буде розраховуватись LCR?

 

Коефіцієнт LCR розраховується як співвідношення обсягу необтяжених високоякісних ліквідних активів до чистого очікуваного відтоку коштів протягом 30 днів. Показник чистого очікуваного відтоку коштів визначається як різниця між очікуваними відтоками та очікуваними надходженнями. При цьому очікувані надходження приймаються до розрахунку в розмірі не більше ніж 75% очікуваних відтоків.

 

Враховуючи значний рівень доларизації української банківської системи, LCR буде розраховуватися як у національній, так і в іноземних валютах.

 

Банки розраховуватимуть LCR щодня і щомісяця звітуватимуть.

 

Що належить до високоякісних ліквідних активів?

 

Цей показник включає готівку (банкноти та монети), кошти в центральному банку (на коррахунках у сумі, що перевищує рівень обов’язкових резервів, та депозити в НБУ), депозитні сертифікати, ОВДП та облігації міжнародних банків розвитку.

 

До складу гривневих ВЛА входять ОВДП, номіновані у гривні (включно із індексованими), та ОВДП в інвалюті з терміном погашення понад 30 днів. Такий підхід до врахування валютних ОВДП обумовлений тим, що у кризовий період ці папери неможливо продати на вторинному ринку у значних обсягах за валюту.

 

До валютних ВЛА враховуються ОВДП в інвалюті з терміном погашення до 30 днів, ОЗДП, облігації у валюті міжнародних банків розвитку, а також єврооблігації країн членів G7 з рейтингом не нижче "АА-"/"Аа3", кошти на рахунках в іноземних банках з рейтингом не нижче інвестиційного.

 

Протягом перехідного періоду сальдо коррахунку в іноземних банках враховуватиметься у складі високоякісних ліквідних активів, проте з кожним роком їх частка зменшуватиметься і з 1 січня 2025 року стане нульовою.

 

Як оцінюються очікувані відтоки?

 

Очікувані відтоки – це сума планових контрактних відтоків або балансових залишків банківських зобов’язань, доступних для вилучення клієнтами протягом 30 днів, зважених на визначені НБУ коефіцієнти очікуваних відтоків.

 

Базельський стандарт LCR враховує глибину кризових явищ у 2007 – 2008 роках.

 

Розрахунок LCR в частині очікуваних відтоків ґрунтуватиметься на припущенні, що під час кризи за 30 днів населення знімає 20% коштів з поточних рахунків та 10% строкових депозитів із залишковим терміном дії до 30 днів, компанії знімають 40% коштів зі своїх рахунків, а банки – 100%, оскільки використовують кошти, розміщені в інших банках, для покриття власних відтоків.

 

Як оцінюються очікувані надходження?

 

Очікувані надходження – це сума планових контрактних надходжень за повністю працюючими активами, зважених на визначені НБУ коефіцієнти очікуваних надходжень. Такі коефіцієнти будуються на припущенні, що частина надходжень навіть у кризовий період спрямовується на створення нових активів (наприклад, видачу нових кредитів), а не на фінансування відтоків.

 

Відповідно до методології, працюючі активи – це активи без жодного дня прострочення, за якими не проводилась реструктуризація принаймні останні 180 днів, та стосовно яких немає підстав для визнання банком дефолту боржника і підстав очікувати дефолту або невиконання ним зобов’язань протягом 30 днів. Платежі за такими активами, які очікуються протягом 30 днів, включаються до очікуваних надходжень.

 

Окрім того, частка надходжень, яка не спрямовуватиметься на здійснення активних операцій, є коефіцієнтом надходжень. Наприклад, за кредитами коефіцієнт надходжень встановлено на рівні 50%.

 

Коли буде запроваджено новий норматив?

 

LCR запрацює в Україні з 1 червня 2018 року. Шість місяців банки розраховуватимуть його у тестовому режимі, за результатами якого НБУ визначить графік входження LCR на 100%. Вже 1 грудня 2018 року він стане обов’язковим до виконання.

 

Згідно з нормами ЄС значення коефіцієнту LCR для банків встановлено на рівні 100%. Це означає, що банк має достатньо коштів для покриття чистого відтоку впродовж 30 днів. Період, необхідний для досягнення цього значення банками України, буде визначено НБУ за результатами тестових розрахунків.

 

До яких змін призведе запровадження нового нормативу?

 

Запровадження LCR призведе до вирівнювання частки високоякісних ліквідних активів в структурі активів українських банків протягом наступних років. На сьогодні середня частка ВЛА в чистих активах банківського сектору становить понад 30%, але вони розподілені нерівномірно: у державних банках частка ВЛА перевищує 40% завдяки ОВДП, отриманим через докапіталізацію, а в деяких приватних фінансових установах вона менша за 10%. Міжнародна практика показує, що частка ВЛА в чистих активах має становити 18 ‒ 25%.

 

Окрім того, новий норматив сприятиме зменшенню частки вкладів населення із правом дострокового повернення коштів, оскільки банки дедалі частіше прийматимуть класичні строкові депозити без права дострокового розірвання.

 

В результаті запровадження LCR банки активніше працюватимуть з депозитами населення, бо вони більш диверсифіковані й відтоки за ними в кризових періодах менші порівняно з депозитами юридичних осіб.

 

Окрім того, виникнуть додаткові стимули для банків збільшувати середній термін пасивів, передусім депозитів населення, та вчасно їх подовжувати, а також вчасно укладати угоди з НБУ про надання ELA. Найбільше це стосується тих банків, для яких можуть реалізуватися ризики ліквідності.

 

З рештою, відбудеться активізація вторинного ринку державних цінних паперів внаслідок збільшення обсягів торговельних операцій між банками.

 

Чи будуть запроваджуватись інші нові нормативи ліквідності?

 

Так, у майбутньому Національний банк презентує ще один норматив – NSFR, який відображатиме достатність у банку довгострокової ліквідності. Впродовж 2018-2019 років триватиме його розробка. Запровадження NSFR заплановано у 2020 році.

 

Чи будуть застосовуватись старі нормативи разом з LCR?

 

На початковому етапі нормативи миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) паралельно зберігатимуться.

 

  На початок сторінки