Національний банк України

РЕАЛЬНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ ОБМІННИЙ КУРС (РЕОК)
[повернутись

РЕАЛЬНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ ОБМІННИЙ КУРС (РЕОК) (real effective exchange rate (REER) – розрахунковий валютний курс, який є індикатором зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів по відношенню до продукції основних торговельних партнерах країни. Економічний зміст РЕОК полягає у відображенні зміни обмінного курсу, відкоригованого на рівень інфляції в країнах – торговельних партнерах. Факторами, що впливають на динаміку РЕОК, є: значення номінального обмінного курсу до валют країн-партнерів і співвідношення рівня інфляції в країні до масштабу цін у країнах-партнерах.

 

Зростання РЕОК вказує на те, що конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових ринках знижується. Така ситуація можлива у випадку перевищення темпів зростання цін у країні над рівнем інф­ляції в країнах-партнерах, або у випадку ревальвації обмінного курсу національної валюти. У тому випадку, коли РЕОК знижується, то відбувається зростання конкурентоспроможності вітчиз­няних товарів на світових ринках унаслідок порівняно менших темпів інфляції або девальвації національної валюти.

 

Розрахунки ефективних валютних курсів здійснюються за методикою МВФ, яка отримала назву «моделі багатостороннього обмінного курсу» і передбачає виконання таких кроків: 1) вибір базового року, до якого будуть перераховуватись усі індекси валютних курсів; 2) вибір способу усереднення валютного курсу за рік; 3) визначення країн – головних торговельних партнерів даної держави; 4) визначення частки кожної з них у торговельному обороті цієї країни; 5) розрахунок індексів середньорічних обмінних курсів національної валюти до валют країн – головних торговельних партнерів по відношенню до базового року; 6) зважування їх за часткою цих країн у торговельному обороті даної країни.

 

Для розрахунку значення РЕОК використовують вагові коефіцієнти, які відображають середню за останні три роки питому вагу країн – основних торговельних партнерів у загальному зовнішньому товарообороті. Критерієм включення країни до переліку основних торговельних партнерів є її частка у загальному зовнішньоторговельному обороті. Для України відповідний критерій встановлено на рівні 1%.
Сукупний обсяг експорту та імпорту товарів з 25 країн, що враховуються при обчисленні РЕОК гривні, становить 76% від загального зов­нішньо­торговельного обороту України.

 

Джерело:

Міщенко В.І. Банківські операції: Підручник /В.І. Міщенко, Н.Г. Слав 'янська, О.Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — С. 177 — 205.

 

 

[повернутись